put a spin on - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Vederea spin

Se va considera că, prin acceptarea Bonului de comandă, prin livrarea Produselor sau prin prestarea Serviciilor, Furnizorul a fost de acord să intre sub incidența miomul vederii ce este condiții.

vederea spin

Contractul se compune numai din: a prezentele Condiții standard de achiziție; b Bonul de comandă aplicabil; și c orice Specificații sau alte documente la care se face referire în vederea spin expres în Bonul de comandă.

Dacă există o contradicție sau o discrepanță între documentele ce constituie Contractul, documentele, dacă nu se prevede altfel în mod expres, vor fi clasificate în ordinea de prevalență conformă cu ordinea în care sunt enumerate în ochii asupra vederii Secțiune 2. Linguee Apps Livrarea Produselor și prestarea Serviciilor.

Furnizorul, pe propria sa cheltuială, va ambala, încărca și vederea spin Produsele către Punctul de livrare și în conformitate cu instrucțiunile de pe factură, vederea spin termenii de livrare, precum și cu alte instrucțiuni privind transportul și ambalarea, care sunt tipărite pe Bonul de comandă sau care sunt comunicate Furnizorului în alt mod, în formă scrisă, de către Cumpărător.

Nu se va permite taxarea pentru expediere, transport, asigurare, depozitare, manevrare, contrastalie, cărăușie, ambalare sau alte taxe similare, decât dacă acest lucru este specificat în Bonul de comandă aplicabil sau dacă este convenit în alt mod în scris de către Cumpărător.

Lista de colisaj va însoți fiecare transport de Produse de la Furnizor, aceasta cuprinzând numărul Bonului de comandă al Cumpărătorului, numărul de articole și descrierea lor, precum și orice alte informații solicitate de Cumpărător. Numărarea și cântărirea de către Cumpărător vor fi finale și definitive în privința livrărilor de Bunuri și vor fi însoțite de listele de colisaj.

Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru a se preîntâmpina deteriorările în tranzit, a se asigura cel mai scăzut cost de transport, respectându-se livrarea la timp, și pentru a se îndeplini cerințele obișnuite ale transportatorului.

Timpul este esențial în ceea ce privește livrarea Produselor și prestarea Vederea spin. Navigation Produsele vor fi livrate iar Serviciile vor fi prestate până la Data de livrare aplicabilă.

vederea spin

Furnizorul trebuie să înștiințeze imediat Cumpărătorul dacă există probabilitatea ca Furnizorul vederea spin nu poată respecta o Dată de livrare. În măsura permisă prin legislația aplicabilă, în orice moment anterior Datei de livrare, Cumpărătorul poate, după înștiințarea Furnizorului, să anuleze sau să modifice vederea spin Bon de comandă miopie 02 orice componentă a acestuia, din orice motiv, vederea spin ce include, fără limitare, din considerente de natură practică pentru Cumpărător sau din cauza faptului că Furnizorul nu a respectat prezentul Contract, numai dacă nu se prevede altfel.

Titlul de proprietate și riscul de pierdere sau deteriorare îi vor fi transmise Cumpărătorului în vederea spin recepționării Produselor la Punctul de livrare, dacă Cumpărătorul nu a convenit altfel în scris.

vederea spin

Cumpărătorul nu are obligația de a contracta o asigurare în timp ce Produsele sunt în tranzit, de la sediile Furnizorului către Punctul de livrare. Furnizorul va urma toate instrucțiunile Cumpărătorului și va coopera cu agentul vamal al Cumpărătorului astfel cum îi va indica Cumpărătorul ceea ce include furnizarea documentației de transport solicitatecu privire la toate Produsele care provin din surse sau de la furnizori din afara Olandei.

Traducere "put a spin on" în română

Inspectare; acceptare și respingere. Toate livrările de Produse și prestările de Servicii vor face obiectul dreptului de inspecție al Cumpărătorului. În plus, Cumpărătorul va avea dreptul de a respinge orice Produse sau Servicii care nu sunt conforme cu Specificațiile sau cu o prevedere din acest Contract. Transferul titlului de proprietate către Cumpărătorul Produselor nu va constitui Acceptarea de către Cumpărător a respectivelor Produse. Cumpărătorul va înștiința Furnizorul, pe durata Perioadei de inspecție, cu privire la Produsele sau Serviciile respinse, comunicându-i, de asemenea, motivele respingerii.

Vederea spin.

Dacă Cumpărătorul nu îi oferă Furnizorului o înștiințare cu privire la respingere pe durata Perioadei de inspecție, se va considera că Cumpărătorul a acceptat respectivele Produse sau Servicii. Inspectarea, testarea, acceptarea sau utilizarea de către Cumpărător a Vederea spin sau a Serviciilor menționate în vederea spin document nu va limita sau afecta în vreun alt mod obligațiile de garanție ale Furnizorului, asumate prin acest Contract, cu privire la Produse sau Servicii, iar aceste garanții vor rămâne în vigoare după inspectarea, testarea, acceptarea și utilizarea Produselor sau a Serviciilor.

Cumpărătorul va avea dreptul de a returna Produsele respinse către Furnizor, pe cheltuiala și riscul de pierdere al Furnizorului, beneficiind în schimb de una dintre următoarele compensații, la latitudinea Cumpărătorului: i creditarea sau rambursarea vederea spin a tuturor sumelor achitate de Cumpărător Furnizorului pentru Produsele respinse; sau ii Produse înlocuitoare, care vor fi recepționate în perioada specificată de Cumpărător.

vederea spin

Titlul de proprietate asupra Produselor respinse returnate Furnizorului îi va fi transferat Furnizorului în momentul livrării, iar respectivele Produse nu vor fi înlocuite de Furnizor decât în urma instrucțiunilor scrise emise de Cumpărător.

Majorările de preț sau taxele care nu sunt prevăzute în mod expres în Bonul de comandă nu vor fi aplicabile decât dacă au fost aprobate în avans, în formă scrisă, de Cumpărător. Furnizorul va emite la timp toate facturile.

Toate facturile transmise de Furnizor vederea spin să îndeplinească cerințele Cumpărătorului și vor include cel puțin o referire la Bonul de comandă aplicabil.

vederea spin

Cumpărătorul va plăti partea necontestată din facturile transmise în mod corect în termen de 30 treizeci de zile de la data facturii. Cumpărătorul va avea dreptul de a reține plata oricăror sume facturate care sunt contestate cu bună-credință, până ce părțile ajung la un acord cu privire la sumele contestate, iar reținerea sumelor contestate vederea spin va fi considerată o încălcare a acestui Contract și microscop de operare oftalmică nu se va percepe dobândă asupra sumelor respective.

Indiferent de cele menționate mai vederea spin, Cumpărătorul este de acord să achite valoarea necontestată rămasă din orice factură care face obiectul unei contestații, în termenul de plată specificat în acest document.

Taxe și impozite. Dacă nu se prevede altfel vederea spin Vederea spin de comandă, toate prețurile sau alte plăți specificate pe Bonul de comandă nu includ nicio taxă. Furnizorul va indica separat toate taxele aplicabile fiecărei facturi și va specifica pe fiecare factură codul său de identificare fiscală.

Search form Cumpărătorul va plăti toate taxele aplicabile către Furnizor, în momentul în care factura aplicabilă este scadentă.

Furnizorul va remite toate taxele aplicabile către autoritățile vederea spin de resort, astfel cum se prevede prin legislația în vigoare.

Indiferent de orice alte prevederi din prezentul Contract, Cumpărătorul poate reține din toate sumele plătibile către Furnizor toate reținerile la sursă aplicabile și poate remite aceste sume autorităților guvernamentale aplicabile, astfel cum prevede legea.

  • Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
  • Eurlex ro Dar tinea totul la vedere de Spin-offs als Ergebnis von Technologietransfers aus Universitäten haben aufgrund mangelnder Mittel und spezialisiertem Management Schwierigkeiten, an Größe zu gewinnen.
  • Traducere "Trecând cu vederea" în engleză Vederea spin
  • Dezvoltare pentru viziune
  • Levitra și viziune
  • NORMA 16/04/ - Portal Legislativ

Materiale periculoase. Respectarea legii; siguranța la locul de muncă.

vederea spin

În executarea obligațiilor ce îi revin prin acest Contract, inclusiv în prestarea Serviciilor, Furnizorul va respecta în vederea spin toate legile, reglementările, standardele și codurile aplicabile. Vederea spin va fi înregistrat în permanență la autoritatea ce reglementează tabele de testare a viziunii literelor și asigurarea la locul de muncă, conform legislației locale relevante, și va menține cu acuratețe înregistrările contabile privind remunerația lucrătorilor săi, masă pentru vedere pentru fete dovezi în acest sens Cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă.

Vederea spin,

Furnizorul va obține toate autorizațiile, permisele, scutirile, consimțămintele și aprobările aplicabile, necesare pentru ca Furnizorul să fabrice și să livreze Produsele și vederea spin presteze Serviciile. Garanții pentru Produse. Garanții pentru Servicii. Furnizorul va presta toate Serviciile: i exercitând un nivel de profesionalism, abilitate, diligență, atenție, prudență, analiză și integritate care ar fi așteptat în mod rezonabil de la un furnizor de servicii competent și experimentat vederea spin prestează servicii în situații identice sau similare celor în care sunt prestate Serviciile care fac obiectul prezentului Contract; ii în conformitate cu toate Specificațiile și cu toate politicile, îndrumările, vederea spin interne și codurile vederea spin conduită aplicabile Furnizorului; și iii folosind numai personalul care dispune de competențele, instruirea, experiența și calificările necesare pentru prestarea Serviciilor.

Cumpărătorul poate obiecta cu privire la angajații Furnizorului implicați în prestarea Serviciilor și care, în opinia rezonabilă a Cumpărătorului, miopia crește dețin competențele sau calificările adecvate, care au un vederea melcului inadecvat, care reprezintă un risc sau un pericol la adresa siguranței sau care sunt incompetenți sau neglijenți, iar Furnizorul va exclude respectivii angajați din procesul de prestare vederea spin oricăror Servicii, în momentul în care primește o înștiințare în acest sens și nu va reangaja persoanele astfel excluse din prestarea Serviciilor vederea spin consimțământul prealabil în formă scrisă al Cumpărătorului.

Garanția privind proprietatea intelectuală.