GHID DE EVALUARE DI5CIPLINA TEHNOLOGIA INFORMATIEI, 51 A COMUNICATIILOR

Tabele rorba pentru teste de vedere

Orice insusirc, proprietate sau trasatura care poate fi urmarita la toato unitatile statistice din pcpulatia investigata sc numcstc coructeristicd statistica.

Uploaded by

Valorile pe care le ia 0 caractcristica sratistica se numesc modalitati. Fxemplul 1. Pentru v§. In unele cercetari eate important ca o caracteristica sa fie constanta si se verifica acest lucru pentru fiecare unitate statistica.

tabele rorba pentru teste de vedere

Exemptut 2. Se face un studiu privind influenta unci substante chirnice asupra mernoriei. Din acest motiv se vor forma esantioane in care caractcristicilc sex si varsta vor fi constante.

Modalitatile caractcristicii sunt valorile variabilei.

tabele rorba pentru teste de vedere

Dupa cum sc observe din exernplul L uncle caracteristic: au rnodalitati calitative cxprimate prin cuvinte - de exemplu sexul, nivelul de scolarizare, rnediul de dorniciliu ", altele au rncdalitan CaJlaUVt: exprimaie prin numcrc - de exemplu, varsta.

Dcscrierea calitativa este rezultatul unei operatii de clasificare, adica de repartizare a obicctelor In clase sau categorii, astfel Incat obicctelc fiecarei clase sa fie t:at rnai asemanatoare Inrre ele, iar obiectelc apartinand unor catcgorii diferite sa se deosebeasca litre ele dit mai mult.

  • Он понимал: выбраться из шифровалки ему удастся, только если он пустит в ход все навыки поведения в конфликтных ситуациях, которые приобрел на военной службе.
  • Это пугало Хейла.

Evident, pe baza rnasurilor lor. Importanta masurari!

  • Беккер изо всех сил старался удержаться на шоссе, не дать «веспе» съехать на обочину.
  • Анализ затрат на единицу продукции.

In psihologie In scoala, in industrie san in clinica, psihologul este pus In situatia sa evalueze sau sa masoare diferite calitati psihice, cunostintc, progrcsul unui demers psihotcrapcutic etc. Sumem dec: ;;1t se poate de mult farniliarizati cu masurarea, sau mai precis eli diferite tipuri de mAsunlri: masuratori sau cuantificari care, intr-o acceptiune cat sc poate de generala, presupun adoptarca unor reguli de rnasura, 0 anumita metric, criterii de masura, instrumente ell care se face masurarea etc.

Experienta noastra coridiena privind masurarea ;;i tabele rorba pentru teste de vedere tipuri de rnasuratori ne spune ca cste foarte dificil sA cuantificarn variabile psihice.

Cum putern masura inreligenta, capacitatea creatoare sau temperamentul etc. Un lucru este evident: masurarca in psihologie difera mult de aceea pe care 0 face inginerul cand mascara de prlda inaltimea unui bloc sau lungimea unui pod.

Punctul central al psihologiei personalului il constituie rnasurarea diferentelor individualc.

Клушар заморгал. - Я не знаю… эта женщина… он называл ее… - Он прикрыл глаза и застонал. - Как. - Не могу вспомнить… - Клушар явно терял последние силы.

Deciziile despre oameni eer aprecierea individualitatii lor, a cunostintelor pe care ei le pot castiga, Aceasta sc poatc realiza numai prin masurarca obicctiva si sistematica a partemclor individuale de aptitudini, deprinderi, cunostinte si interese.

FIe difcra ca marimc, culoare, fazon etc.

tabele rorba pentru teste de vedere

Sa ne reamintim un cpisod din vacanta pe care ne-am petrecut-o pe II plaja de pe Litoralul Marii Negre. Oamcnii veniti la odihna ne otera 0 palcta foarte variata de prczcntc. Unii afiseaza un comportamern deschis ~i grcgar, altii sunt mai timizi si retrasi: cativa 'dau dovada de creativitate in constructia castclclor de nisip, altii sunt mai putin irnaginativi: unii sunt tnalti.

Welcome to Scribd!

Ca specialisti in domeniul stiintelor socio-urnane, obicctivul nostru cstc sa surprindern si sa d. Prin masurare reusim sa ne apropiem mai mult de obiecu v ele formuiaie. O claw ce vom iruclcgc de ce masuram si cum sc face rnasurarea, tehnicile de masura vor dcveni mult mai usor de inteles, vor putea fi utilizate Cll tabele rorba pentru teste de vedere multa competenia.

Ce s-ar intampla daca nu am utiliza rnasurarea si instrurnente de viziune minus 0 75 ce este in psihologie? Aceasta ar Insemna sa nu putem descric, cornpara sau identifica fenorncnclc contrastantc din mediul irconjuraror Nu vom putea sa utilizam nici notiunile prin care se 26 Psihologia personalului tncearca descrierea structuni pcrsonalitatii unui individ inteligenta, caracter, temperament etc.

Master Reference File constituie "textul sursa" pentni viitoarele versitll1i ale CZU revizuiri, traduceripe orice mediu ~i, fiind 0 editie medie, contine aproximativ Se ~tie ca toate clasele, cu exceptia claselor 0 ~i 1, au fost restructurate in ideea reflectarii evolutiei cuno~tintelor umane. Clasificarea zecimala universal a s-a trans format dintr-o schema preponderent enumerativa 1ntr-o schema fatetata. Noilor cuno~tinte, concepte, Ii s-au atribuit noi indici CZU sau a fost 1nJocuit textul fo~tilor indici ori au fost schimbate numerele corespunzatoare unor indici.

Insasi cercetarca psihologica sistematica nu. Din fer-eire.

Dan Potolea prof.

Nota: Uni! Natura masurarll psihologtcc Definirea masurarii [ntr-un scns cat sc poatc de general, masurarea este procesul de atribuire de numcrc obicctclor sau cvcnimentelor, in conformitate ell ni!

Dar, daca, pc langii dimensiunile fizice, cornisia trebuic sa evalueze candidatelc si din punctul de vedere al calitatilor intelectualc, apar 0 serie de intrebari: Cum sa se procedeze pentru a aprecia nivelul intelectual al fiecareia? Din ce comportarnente sa se deduca acosta? Ce instrument de rnasura sa se utilizeze?

tabele rorba pentru teste de vedere

Altfel 'pus, co regula sa fonnuliim pentru ca, pc baza acestor note, Iiecare candidata sa prirncasca un numar care sa Ii cuantificc nivclul intelectual? Indiferent de lclul in care s,ar proccda, este dar d1 atat calitatca, cat si precizia evaluarii inteligentci sunt rnult mai putin exacte decal in cazul masursrii calitatilor fizice.

tabele rorba pentru teste de vedere

Tomsi, prin faptul ca atribuie fiecarei persoanc cate un numar, conform unor reguli fixate, ambele evaluari satisfac definitia data de S. Stevens rnasurarii Mcnponam d.